24mei

Comments closed
24MEI
by Nathalie Verpaalen Comments closed

26 april 2017:

 

Pleidooi voor ouderen in detentie:

 

De discussie rondom de zorg voor ouderen in detentie speelde al langer. Zo kaartte mr. Wim Anker, van Anker en Anker Strafrechtadvocaten, in januari van dit jaar bij het tv-programma Max al aan dat zorgen bestaan rondom ouderen en de zorg voor ouderen binnen detentie.

 

Ook de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten heeft zijn zorgen geuit over ouderen binnen detentie, en pleitte voor ouderengevangenissen. Dat hier behoefte aan is, is eigenlijk ook wel logisch. Ouderen benodigen immers veelal bijzondere zorg binnen de ‘normale’ maatschappij, dus waarom zou dat anders zijn binnen detentie?

 

Nederlandse gevangenissen hebben echter geen speciale afdelingen voor oudere c.q. bejaarde gedetineerden. Binnen de inrichtingen bestaan enkel ‘voorzieningen’ die detentie voor ouderen draaglijker maken. Daarbij kan dan gedacht worden aan een hoger of lager bed, een rollator of thuiszorg in de cel. De behoefte aan de4ze voorzieningen groeit zienderogen omdat het aantal ouderen binnen detentie ook fors toeneemt. In 1994 verbleven (slechts) 60 65-plussers binnen het gevangeniswezen, en tot 2015 nam dat aantal al toe tot 520. Van deze gedetineerden varieert de duur van de detentie, maar dat neemt dus niet weg dat een aantal ouderen ook een aanzienlijke periode binnen de inrichting zal moeten verblijven.

 
De Nederlandse Orde van Advocaten meent dus dat deze faciliteiten niet toereikend zijn, en pleit voor ouderengevangenissen. In het Zuid-Duitse Singen staat zo’n ouderengevangenis; de enige binnen Europa. Binnen deze inrichting hebben gedetineerden recht op zes uren bezoek per maand, en mogen gedetineerden vrij door het pand lopen. Ook is zorg gedragen voor ouderengymnastiek, geheugentrainging en worden kooklessen en dergelijke georganiseerd.

 

Vooralsnog heeft de heer mr. Dijkhoff, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, te kennen gegeven dat hij vooralsnog niets voelt voor deze ouderengevangenissen. Hij meent dat in het huidige detentiewezen voldoende ruimte bestaat voor ‘zorg op maat’, en dat de zorgbehoefte van iedere gedetineerde centraal staat, en niet de leeftijd van die gedetineerde.

 

Wij houden deze discussie in de gaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.