03jun

Comments closed
03JUN
by Nathalie Verpaalen Comments closed

 

2 juni 2016:

 

Ontwikkelingen levenslang: doodzonde.

 

Op 2 juni 2016 verscheen de brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met betrekking tot de ontwikkelingen ‘om de levenslange gevangenisstraf levensvatbaar te houden’.

 

De brief is teleurstellend en de ontwikkelingen die in lijn van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hadden kunnen worden ingezet, blijven uit. Nu blijkt namelijk duidelijk dat de Staatssecretaris pas tot wijzigingen in het huidige stelsel komt, wanneer hij daar door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, de Nationale Ombudsman, de civiele rechter, de strafrechter en het Europees Hof toe gedwongen wordt.

 

Naar onze mening is het maar zeer de vraag of de ‘nieuwe’ regeling wel in lijn is met de jurisprudentie van het Europees Hof. In geval van het voorstel zou het er op neer moeten komen dat na ommekomst van de eerste 25 jaar van detentie, door een (nieuw) adviescollege beoordeeld wordt of re-integratiestappen genomen kunnen worden. Die beoordeling bestaat onder andere uit een onderzoek bij het Pieter Baan Centrum, en gesprekken met nabestaanden.

 

Het adviescollege adviseert de Staatssecretaris vervolgens, en die laatste beslist of daadwerkelijk aanvang genomen kan worden met de re-integratie. De angst dat bij dit laatste oordeel, net zoals dat nu het geval is, politie invloeden groot zullen zijn, regeert. Het is dus ook maar zeer de vraag of er daadwerkelijk iets verandert ten opzichte van de huidige wettelijke (en feitelijke) situatie.

 

Om de kwestie rondom de levenslange gevangenisstraf nu voor eens en voor altijd goed te regelen, los van de mogelijke invloeden van politieke stromingen, debatten en verkiezingen, had de Staatssecretaris een systeem kunnen én moeten voorstellen waarin een rechterlijk college de toets uitvoert en uiteindelijk ook beslist. Deze taak had bijvoorbeeld toebedeeld kunnen worden aan het Gerechtshof Arnhem of de Penitentiaire Kamer. De Penitentiaire Kamer is een kamer die bestaat uit drie rechters en twee gedragsdeskundigen, en is – in hoger beroep – al jarenlang belast met de procedures rondom de verlenging van de tbs-maatregel. In dat kader heeft deze kamer dus ook ervaring met langdurige detentie waarbij telkenmale grote aandacht bestaat voor risico-taxatie.

 

Het voorgaande maakt dan ook dat indien het voorstel van de Staatssecretaris daadwerkelijk in de praktijk gebracht wordt, de discussie rondom de levenslange gevangenisstraf nog jarenlang zal voortduren. Kort en goed is nu in ieder geval sprake van een gemiste kans.

 

 

 

Comments are closed.