27okt

Comments closed
27OKT
by Nathalie Verpaalen Comments closed

27 oktober 2016:

 

Levenslange gevangenisstraf zoals geëist: onmogelijk!

 

Mevrouw mr. Lut heeft vandaag samen met raadslieden Evert van der Meer en Wim Anker – Anker en Anker Strafrechtadvocaten te Leeuwarden –  scherpe kritiek geuit op de eis van het Openbaar Ministerie in de zaak contra cliënt, Admilson R.

 

De verdediging meent dat die eis in strijd met nationaal en internationaal recht en om die reden niet opgelegd kan worden. Desondanks eiste het Openbaar Ministerie deze ultieme straf wederom. Het Openbaar Ministerie eiste deze straf immers ook in eerste aanleg, bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. “In sommige gevallen is levenslange gevangenisstraf de enige straf die recht doet aan de ernst van de feiten of de persoon van de verdachte. Dit is zo’n zaak.”, zo stelde de Advocaat-generaal.
Maar waarom is oplegging van een levenslange gevangenisstraf nu niet mogelijk?

 

Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dient elke verdachte, ook de tot levenslang veroordeelde, perspectief te houden op terugkeer in de samenleving. In Nederland bestaat dit perspectief feitelijk niet. Gratie wordt immers niet verleend. Daarom heeft de Hoge Raad der Nederlanden in juli 2016 geoordeeld dat de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in ons land strijdig is met het Europese recht, en dat in de huidige rechtspraktijk oplegging van deze gevangenisstraf in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 

De verdediging wees er op dat de Hoge Raad der Nederlanden heeft geoordeeld dat een levenslange gevangenisstraf niet kan worden opgelegd, indien niet reeds ten tijde van de oplegging duidelijk is dat er na verloop van tijd een reële mogelijkheid bestaat, tot herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf. Nu thans geen mogelijkheid op een toetsing op termijn bestaat, is oplegging van voornoemde straf dus in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 

Het Openbaar Ministerie vroeg, voor het geval het Gerechtshof Leeuwarden niet onmiddellijk zou willen overgaan tot het opleggen van een levenslange gevangenisstraf, om uitstel van de inhoudelijke behandeling – voor wat betreft de strafmaat -, in afwachting van de uitwerking van de gewijzigde regeling omtrent de levenslange gevangenisstraf. In de visie van de verdediging is een dergelijke reden voor uitstel oneigenlijk nu het onderzoek geheel is afgerond. Volgens de verdediging is het precair, wanneer het Gerechtshof een aanhouding van de zaak om die reden zou overwegen, omdat daarmee de indruk zou kunnen bestaan dat het huidige straffenarsenaal voor het Gerechtshof niet voldoende is.
Op 23 november aanstaande sluit het Gerechtshof het onderzoek ter terechtzitting, en doet – naar het er naar uit ziet – onmiddellijk uitspraak.

 

Klik hier voor het persbericht van het Openbaar Ministerie

 

Klik hier voor het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden de dato 5 juli 2016, over de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in de huidige praktijk.

Comments are closed.