02dec

Comments closed
02DEC
by Nathalie Verpaalen Comments closed

2 december 2016:

 

De ISD-maatregel en de justitiële documentatie:

 

Een jongeman wordt verdacht van een woninginbraak. Deze verdenking is hem niet vreemd, want hij is meermalen voor de rechtbank moeten verschijnen voor dit soort strafbare feiten, en is daar in het verleden ook meermalen voor veroordeeld. Zijn justitiële documentatie / strafblad, liegt er dan ook niet om.

 

De reclasseringsrapportage die in deze strafzaak is opgemaakt is duidelijk: aan de man zijn meer dan genoeg kansen geboden zijn leven te beteren, alle mogelijke interventies hebben gefaald, en de spreekwoordelijke maat is nu vol. De reclassering adviseert de meervoudige strafkamer van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, locatie Breda, dan ook om aan de man een ISD-maatregel op te leggen.

 

Mevrouw mr. Verpaalen stond deze man, cliënt, vandaag bij voor de meervoudige strafkamer. Zij kwam op basis van de justitiële documentatie van cliënt echter tot de conclusie dat het advies van de reclassering feitelijk niet te executeren was; aan de voorwaarden voor een ISD-maatregel is helemaal niet voldaan. De Officier van Justitie dacht daar heel anders over.

 

Maar wanneer kan een ISD-maatregel nu worden opgelegd?

 

De ISD-maatregel is de nieuwe variant van de oude SOV-maatregel (strafrechtelijke opvang verslaafden), en dient ter beveiliging van de maatschappij en de beëindiging van de recidive van de verdachte. Waar de SOV-maatregel vroeger vooral diende ter opvang en behandeling van verslaafden, hoeft voor de huidige ISD-maatregel geen sprake te zijn van enige verslavingsproblematiek. Maar waar dient dan wel sprake van te zijn?

 

Artikel 38m lid 1 van het Wetboek van Strafrecht, geeft de voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn, alvorens over te kunnen gaan tot oplegging van de ISD-maatregel. Ten eerste dient sprake te zijn van een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.

 

Veel belangrijker zijn echter de voorwaarden onder artikel 38m lid 1 onder 2 van het Wetboek van Strafrecht. Hier geldt dat:

 

  1. de verdachte in de vijf jaren voorafgaand aan het door hem begane feit;
  2. ten minste driemaal wegens een misdrijf onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel, een vrijheidsbeperkende maatregel of een taakstraf moet zijn veroordeeld, dan wel bij onherroepelijke strafbeschikking een taakstraf opgelegd heeft gekregen;
  3. het feit is begaan na tenuitvoerlegging van deze straffen of maatregelen;
  4. en er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan;

Tot slot stelt artikel 38m lid 1 onder 3 van het Wetboek van Strafrecht dat de veiligheid van personen of goederen, het opleggen van de ISD-maatregel vereist.

 

Het voorgaande houdt dus in dat er in de vijf jaren voorafgaand aan het ten laste gelegde feit, minimaal drie maal een veroordeling of oplegging van een strafbeschikking moet zijn gevolgd, welke onherroepelijk zijn (en geëxecuteerd zijn). Dit laatste houdt in, dat eventuele werkstraffen die nog niet zijn geëxecuteerd, niet mee kunnen tellen voor de beantwoording van de vraag of sprake is van drie straffen/maatregelen/strafbeschikkingen.

 

Wat betekende dit nu in onderhavige zaak?

 

In casu hield artikel 38m van het Wetboek van Strafrecht in, dat nog niet voldaan werd aan de voorwaarden uit lid 2. Dit maakte in optiek van mevrouw mr. Verpaalen, dat geen ISD-maatregel opgelegd kon worden.

 

Daarnaast, dus naast de feitelijke onmogelijkheid, bepleitte mevrouw mr. Verpaalen nog, dat niet alle gedragsinterventies zijn benut, zodat een ISD-maatregel niet voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het is namelijk zo, dat een ISD-maatregel heeft te gelden als een ultimum remedium; dus een laatste optie om de verdachte tot inkeer te brengen. Zijn nog andere, minder vergaande, straffen of maatregelen voorhanden binnen het arsenaal van het Wetboek van Strafrecht, dan verdienen die de voorkeur.

 

De meervoudige strafkamer doet op 16 december 2016 uitspraak.

 

Klik hier voor het artikel in het Brabants Dagblad.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.