04okt

Comments closed
04OKT
by Nathalie Verpaalen Comments closed

22 september 2016:

 

Afschaffing van het alcoholslotprogramma:

 

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag middels een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd te zullen overgaan tot beëindiging van het Alcoholslotprogramma. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat het CBR geen nieuwe alcoholslotprogramma’s meer oplegt na de uitspraak van de Raad van State de dato 4 maart 2015.

 

De Raad van State oordeelde dat de regeling van het alcoholslotprogramma onverbindend is, omdat die in een substantieel aantal gevallen onevenredig kan werken. Sinds deze uitspraak gaat het CBR over tot oplegging van een Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA), of start zij een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Hierdoor is het aantal deelnemer aan het alcoholslotprogramma ook fors afgenomen, waarna de leverancier van de alcoholsloten te kennen heeft gegeven te zullen stoppen met levering.

 

De vraag is nu natuurlijk welke gevolgen deze beslissing van de Minister voor het alcholslotprogramma heeft? De Minister maakt in haar brief aan de Tweede Kamer onderscheid tussen een groep die niet deelneemt aan het alcoholslotprogramma, en een groep die wel deelneemt.

 

De niet-deelnemers:

Bij personen die niet deelnemen aan het alcoholslotprogramma (circa 4.000 personen), of bij de personen waarbij het alcoholslotprogramma is verlengd als gevolg van een aantal foutieve blaastesten (circa 65 personen), stelt de Minister dat voldoende reden tot twijfel aan de rijgeschiktheid bestaat. Om die reden zullen zij in het kader van een Eigen-verklaringprocedure de verplichting opgelegd krijgen om zich te laten keuren. Alleen als uit de keuring blijkt dat zij rijgeschikt zijn, zal het CBR een Verklaring van Geschiktheid (VvG) afgeven en kan een rijbewijs aangevraagd worden bij de Gemeente. Wordt de VvG niet afgegeven, dan zal ook geen rijbewijs aangevraagd kunnen worden.

 

De deelnemers:

Voor wat betreft de personen die thans nog deelnemen aan het alcoholslotprogramma, en die zich niet in een verlenging van dat programma bevinden, geldt dat zij wel zonder nadere keuring een rijbewijs kunnen aanvragen zonder alcoholslot-aantekening, tenzij sprake is van contra-indicaties op basis van medische gronden.

 

Over het algemeen, zo stelt de Minister, heeft deze groep laten zien op normale wijze en zonder alcohol deel te kunnen nemen aan het verkeer en gemotiveerd zijn hun gedrag te verbeteren. Deze deelnemers kunnen daarom een rijbewijs aanvragen en vervolgens het alcoholslot uit laten bouwen. Uitbouwen kan tot uiterlijk eind 2016.

 

De Minister kondigt overigens tot slot aan dat de kosten voor het onderzoek door het CBR naar de rijvaardigheid en de medische geschiktheid, vanaf 1 januari 2017 volledig door de onderzochte moeten worden betaald. Tot die tijd, betaalt de Staat deze kosten.

 

 

Comments are closed.